Sensor-Selektor

Objektentfernung
0 mm
0 mm 8000 mm

mic+25/D/TC

 • 1 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+25/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

mic+25/E/TC

 • 1 x npn
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+25/EE/TC

 • 2 x npn
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+35/D/TC

 • 1 x pnp
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+25/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+25/IU/TC

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

mic+35/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+35/IU/TC

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

mic+35/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

mic+35/E/TC

 • 1 x npn
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+35/EE/TC

 • 2 x npn
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+130/D/TC

 • 1 x pnp
 • 2.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+130/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V
 • 2.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

mic+130/E/TC

 • 1 x npn
 • 2.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+130/EE/TC

 • 2 x npn
 • 2.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+340/D/TC

 • 1 x pnp
 • 5.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+130/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 2.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+130/IU/TC

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 2.000 mm

analoge Distanzmessung

mic+340/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 5.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+340/IU/TC

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 5.000 mm

analoge Distanzmessung

mic+340/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V
 • 5.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

mic+340/E/TC

 • 1 x npn
 • 5.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+340/EE/TC

 • 2 x npn
 • 5.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+600/D/TC

 • 1 x pnp
 • 8.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+600/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V
 • 8.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

mic+600/E/TC

 • 1 x npn
 • 8.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+600/EE/TC

 • 2 x npn
 • 8.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+600/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 8.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic+600/IU/TC

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 8.000 mm

analoge Distanzmessung

mic-600/IU/M

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 8.000 mm

analoge Distanzmessung

mic-600/D/M

 • 1 x pnp
 • 8.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic-340/IU/M

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 5.000 mm

analoge Distanzmessung

mic-130/IU/M

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 2.000 mm

analoge Distanzmessung

mic-340/D/M

 • 1 x pnp
 • 5.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic-130/D/M

 • 1 x pnp
 • 2.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic-35/IU/M

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

mic-25/IU/M

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

mic-35/D/M

 • 1 x pnp
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

mic-25/D/M

 • 1 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

lcs-25/DD/QP

 • 2 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

lcs-25/IU/QP

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

lcs-25/DDD/QP

 • 3 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Fensterbetrieb

lcs-35/DD/QP

 • 2 x pnp
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

lcs-35/IU/QP

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

lcs-35/DDD/QP

 • 3 x pnp
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Fensterbetrieb

lcs-130/DD/QP

 • 2 x pnp
 • 2.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

lcs-130/IU/QP

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 2.000 mm

analoge Distanzmessung

lcs-130/DDD/QP

 • 3 x pnp
 • 2.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Fensterbetrieb

zws-25/CE/QS

 • 1 x npn
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-7/CE/QS

 • 1 x npn
 • 100 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-15/CD/QS

 • 1 x pnp
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-15/CE/QS

 • 1 x npn
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-15/CI/QS

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

zws-15/CU/QS

 • 1 x analog 0-10 V
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

zws-24/CD/QS

 • 1 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-24/CE/QS

 • 1 x npn

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-24/CI/QS

 • 1 x analog 4-20 mA

analoge Distanzmessung

zws-24/CU/QS

 • 1 x analog 0-10 V

analoge Distanzmessung

zws-70/CD/QS

 • 1 x pnp
 • 1.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-70/CE/QS

 • 1 x npn
 • 1.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-70/CU/QS

 • 1 x analog 0-10 V
 • 1.000 mm

analoge Distanzmessung

zws-70/CI/QS

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 1.000 mm

analoge Distanzmessung

zws-7/CD/QS

 • 1 x pnp
 • 100 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-25/CD/QS

 • 1 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-25/CI/QS

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

zws-25/CU/QS

 • 1 x analog 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

zws-35/CD/QS

 • 1 x pnp
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-35/CE/QS

 • 1 x npn
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

zws-35/CI/QS

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

zws-35/CU/QS

 • 1 x analog 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

ucs-15/CDD/QM

 • 2 x pnp
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

ucs-15/CEE/QM

 • 2 x npn
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

ucs-24/CDD/QM

 • 2 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

ucs-24/CEE/QM

 • 2 x npn
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

wms-35/RT

 • Echoausgang
 • 600 mm

Sensor für Auswertegeräte

wms-130/RT

 • Echoausgang
 • 2.000 mm

Sensor für Auswertegeräte

wms-340/RT

 • Echoausgang
 • 5.000 mm

Sensor für Auswertegeräte

wms-600/RT

 • Echoausgang
 • 8.000 mm

Sensor für Auswertegeräte

wms-25/RT/HV/M18

 • Echoausgang
 • 350 mm

Sensor für Auswertegeräte

bks-3/CIU

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V

Bahnkantenerfassung

sks-15/D

 • 1 x pnp
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

sks-15/CD

 • 1 x pnp
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

sks-15/E

 • 1 x npn
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

sks-15/CE

 • 1 x npn
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

sks-15/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

sks-15/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

crm+25/D/TC/E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

crm+35/D/TC/E

 • 1 x pnp
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

crm+35/DD/TC/E

 • 2 x pnp
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

crm+35/IU/TC/E

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

crm+130/D/TC/E

 • 1 x pnp
 • 2.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

crm+130/DD/TC/E

 • 2 x pnp
 • 2.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

crm+130/IU/TC/E

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 2.000 mm

analoge Distanzmessung

crm+340/D/TC/E

 • 1 x pnp
 • 5.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

crm+340/DD/TC/E

 • 2 x pnp
 • 5.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

crm+340/IU/TC/E

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 5.000 mm

analoge Distanzmessung

crm+600/D/TC/E

 • 1 x pnp
 • 8.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

crm+600/DD/TC/E

 • 2 x pnp
 • 8.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

crm+600/IU/TC/E

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 8.000 mm

analoge Distanzmessung

crm+25/DD/TC/E

 • 2 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

crm+25/IU/TC/E

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

LCA-2

Zubehör

LCA-2 Koffer

Zubehör

Adapter 5G/M12-4G/M12/M8

Zubehör

dbk+4/Empf/3CDD/M18

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/Sender/M18/K1

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/Sender/ M12/K1

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/3BEE/M18 E+S

 • 2 x npn

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/Empf/3BEE/M18

 • 2 x npn

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S

 • 2 x npn

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18

 • 2 x npn

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S

 • 2 x npn

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

 • 2 x npn

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S

 • 2 x npn

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18

 • 2 x npn

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/3CDD/M18 E+S

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

pico+15/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

pico+15/WK/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

pico+15/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

pico+15/WK/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

pico+25/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

pico+25/WK/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

pico+25/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

pico+25/WK/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

pico+35/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

pico+35/WK/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

pico+35/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

pico+35/WK/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

pico+100/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

pico+100/WK/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

pico+100/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

pico+100/WK/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

esp-4/3CDD/M18 E+S

 • 2 x pnp

Etiketten-/Spleißerkennung

esp-4/Empf/3CDD/M18

 • 2 x pnp

Etiketten-/Spleißerkennung

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S

 • 2 x pnp

Etiketten-/Spleißerkennung

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18

 • 2 x pnp

Etiketten-/Spleißerkennung

hps+25/DD/TC/E/G1

 • 2 x pnp

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

hps+35/DD/TC/E/G1

 • 2 x pnp

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

hps+130/DD/TC/E/G1

 • 2 x pnp

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

hps+340/DD/TC/E/G2

 • 2 x pnp

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

hps+340/DD/TC/G2

 • 2 x pnp

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

hps+25/DIU/TC/E/G1

 • 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

hps+35/DIU/TC/E/G1

 • 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

hps+130/DIU/TC/E/G1

 • 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

hps+340/DIU/TC/E/G2

 • 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

hps+340/DIU/TC/G2

 • 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

dbk+5/3CDD/M18 E+S

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

dbk+5/Empf/3CDD/M18

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

dbk+5/Sender/M18/K1

Doppelbogenkontrolle

dbk+5/3BEE/M18 E+S

 • 2 x npn

Doppelbogenkontrolle

dbk+5/Empf/3BEE/M18

 • 2 x pnp

Doppelbogenkontrolle

dbk+5/Sender/M18/K2

Doppelbogenkontrolle

lcs+600/IU

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 8.000 mm

analoge Distanzmessung

lcs+340/DD

 • 2 x pnp
 • 5.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

lcs+340/IU

 • 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V
 • 5.000 mm

analoge Distanzmessung

lcs+600/DD

 • 2 x pnp
 • 8.000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nano-15/CD

 • 1 x pnp
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nano-24/CD

 • 1 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nano-15/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

nano-15/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

nano-24/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

nano-24/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

nano-15/CE

 • 1 x npn
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nano-24/CE

 • 1 x npn
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

ews-15/CD Set

 • 1 x pnp

Einwegschranke

ews-15/M18/CD Set

 • 1 x pnp

Einwegschranke

ews-25/M18/CD Set

 • 1 x pnp

Einwegschranke

ews-100/M18/CD Set

 • 1 x pnp

Einwegschranke

nero-15/CD

 • 1 x pnp
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-15/WK/CD

 • 1 x pnp
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-15/CE

 • 1 x npn
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-15/WK/CE

 • 1 x npn
 • 250 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-25/CD

 • 1 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-25/WK/CD

 • 1 x pnp
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-25/CE

 • 1 x npn
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-25/WK/CE

 • 1 x npn
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-35/CD

 • 1 x pnp
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-35/WK/CD

 • 1 x pnp
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-35/WK/CE

 • 1 x npn
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-100/CD

 • 1 x pnp
 • 1.300 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-100/WK/CD

 • 1 x pnp
 • 1.300 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-100/CE

 • 1 x npn
 • 1.300 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-100/WK/CE

 • 1 x npn
 • 1.300 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-35/CE

 • 1 x npn
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Fensterbetrieb

nero-15/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

nero-15/WK/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

nero-15/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

nero-15/WK/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

nero-25/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

nero-25/WK/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

nero-25/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

nero-25/WK/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

nero-35/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

nero-35/WK/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

nero-35/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

nero-35/WK/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

nero-100/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

nero-100/WK/CI

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

nero-100/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

nero-100/WK/CU

 • 1 x analog 0-10 V
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

pico+15/TF/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

pico+15/TF/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

pico+25/TF/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

pico+25/TF/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

pico+35/TF/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

pico+35/TF/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

pico+100/TF/I

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

pico+100/TF/U

 • 1 x analog 0-10 V
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

pms-15/CI/A1

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

pms-15/CU/A1

 • 1 x analog 0-10 V
 • 250 mm

analoge Distanzmessung

pms-25/CI/A1

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

pms-25/CU/A1

 • 1 x analog 0-10 V
 • 350 mm

analoge Distanzmessung

pms-35/CI/A1

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

pms-35/CU/A1

 • 1 x analog 0-10 V
 • 600 mm

analoge Distanzmessung

pms-100/CI/A1

 • 1 x analog 4-20 mA
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

pms-100/CU/A1

 • 1 x analog 0-10 V
 • 1.300 mm

analoge Distanzmessung

UF-90/M18

Zubehör

UF-90/M30

Zubehör

SoundPipe zws1

Zubehör

Reduzierstück G1_G1/2

Zubehör

SoundPipe sks1

Zubehör

BF-18

Zubehör

BF-30

Zubehör

M18x1

Zubehör

MW-ZWS 1

Zubehör

MW-ZWS 2

Zubehör

MW-ZWS 3

Zubehör

MW-LCS 1

Zubehör

BF-pms/A1

Zubehör

SyncBox1

Zubehör

SyncBox2

Zubehör

KST4G-2/M12

Zubehör

KST5G-2/M12

Zubehör

KST4G-5/M12

Zubehör

KST5G-5/M12

Zubehör

KST4A-2/M12

Zubehör

KST5A-2/M12

Zubehör

KST4A-5/M12

Zubehör

KST5A-5/M12

Zubehör

STG4/M12

Zubehör

STG5/M12

Zubehör

STA5/M12

Zubehör

STA4/M12

Zubehör

KST4A-2/M8

Zubehör

KST4G-2/M8

Zubehör

KST4A-5/M8

Zubehör

KST4G-5/M8

Zubehör

KST3A-2/M8

Zubehör

KST3G-2/M8

Zubehör

KST3A-5/M8

Zubehör

KST3G-5/M8

Zubehör

dbk-Testbogen

Zubehör